Resevillkor
Tropical Sea Angling

(resorna faktureras genom Nordic Sea Angling AB)

VIKTIGT

Dessa resevillkor är tillsammans med övriga upplysningar på www.tropical-sea-angling.se, broschyr, erbjudanden, resplan och övriga resedokument avtalsbindande mellan kunden och Nordic Sea Angling AB, orgnr 556658-0642.

ARRANGEMANG

Våra resor arrangeras av Nordic Sea Angling AB i samarbete med hotell, fiskecamper, bussbolag, flyg-bolag och övriga arrangörer.

ANMÄLAN

Anmälan till en resa är bindande för kunden när denne betalat in sin deposition. Anmälan är bindande för Nordic Sea Angling när denna mottaget det förutbestämda depositionsbeloppet utav kunden innan det på fakturan angivna förfallodatumet. Vid full beläggning gäller vår registrering av datum för inbetald deposition. Flygbiljetter samt informationsmaterial skickas ut till kunden ca. 1-2 månader före avresa om inget annat är avtalat. Om anmälan sker senare än 90 dgr före avresa så betalas hela resan vid anmälan. Det förväntas att kunden är insatt med allmän tillgänglig information om klimatmässiga förhållanden på resmålet.

DEPOSITION

Vid anmälan till en resa betalas en deposition på 30% av resans pris exklusive eventuella flygtransporter om inget annat anges på fakturan. Om anmälan sker mindre än 90 dagar före avresa så betalas hela resan vid anmälan.

FLYGTRANSPORTER

Om flygtransport inte ingår i resans pris, faktureras den vid anmälan, såvida kunden inte själv meddelar oss att denna själv ordnar flygtransporten. Nordic Sea Angling fakturerar flygbiljettens förväntade pris vid den tidpunkt då Nordic Sea Angling finner det rätt att boka den. Skulle flygbiljettens pris överstiga det förväntade priset vid anmälan med mer än 20%, kontaktar Nordic Sea Angling kunden för att få dennes godkännande av prisökningen. Om kunden inte godkänner prisökningen, har denne rätt att avbeställa resan och få hela beloppet inklusive deposition återbetalat.

För flygbiljetter inköpta av Nordic Sea Angling á kunders vägnar gäller de enskilda flygbolagens villkor rörande avbeställning, ändringar och liknande. Nordic Sea Angling påtager sig inget ansvar för flygtransporten och agerar endast förmedlare mellan arrangören av flygresan och kunden.

SLUTBETALNING

Resans restbelopp skall vara oss tillhanda senast 90 dagar före avresa om inget anges på fakturan.

RESANS PRIS

En resas pris omfattar de aktiviteter som har specificerats för vart enskilt resmål på hemsida el. faktura. Tillägg för extra aktiviteter är listade under Tropical Sea Anglings prislista.

LOKALA AVGIFTER OCH SKATTER

Alla skatter och avgifter som kan eller skall betalas före resan är inkluderade i priset. Emellertid förekommer det i många länder flyg- eller turistskatter som skall betalas kontant på plats. De enskilda länderna kan utan eller med kort varsel ändra eller införa nya skatter eller avgifter. Kunden kan inte kräva återbetalning av eventuella avgifter för sådana skatter eller avgifter.

AVTAL OM SPECIELLA ARRANGEMANG

Alla avtal om speciella arrangemang för till exempel, särskilda rumstyper, måltider, transfers och sär-avtal skall för att vara giltiga framgå klart och tydligt på resedokumenten. Om kunden är medlem i ett
eller flera bonusprogram hos flygbolag, biluthyrningsfirmor m.m. påtager Nordic Sea Angling sig inget ansvar för huruvida intjänade bonuspoäng på en resa registreras på kundens bonuskonto.

KUNDENS ÄNDRINGAR

Vid ändringar efter inbetald deposition debiterar Nordic Sea Angling den faktiska kostnaden för detta + en administrationsavgift i de fall det är möjligt att genomföra ändringen. Är det ex. inte möjligt att ändra en beställd flygbiljett, så ansvarar kunden för alla kostnader.

FÖRSÄKRINGAR

Var enskild deltagare ansvarar själv för att inneha relevanta och giltiga försäkringar. Avbeställningsskydd rekommenderas om du skulle bli sjuk. Generellt sätt så är kunden själv ansvarig för att täcka kostnader vid eventuell sjukdom eller sjukdomsvistelse. Därför rekommenderas att kunden tecknar en reseförsäkring som bland annat täcker omkostnader vid olycka eller dödsfall, behandling av sjukdom, hemtransport samt skadat eller förlorat bagage.

ÅTERBUD

Om inget annat anges gäller följande:

  • Om kunden avbeställer senare än 12 månader före avresa så betalas ingen del av despositionsbeloppet tillbaka exklusive eventuell flygtransport.
  • Om kunden avbeställer tidigare än 12 månader före avresa så betalas 50% av inbetalt despositionsbelopp tillbaka exklusive eventuell flygtransport.
  • Om kunden avbeställer senare än 4 månader före avresa så kan kunden inte kräva någon återbetalning av inbetalt belopp.
  • Skulle en paketresa, en hotellreservation eller någon annan aktivitet vara behäftad med andra avbokningsvillkor gäller dessa betingelser och Nordic Sea Angling ansvarar för att upplysa om detta i samband med bokning.
  • Ingår en flygbiljett i arrangemanget så kan denna inte återbetalas om den redan är utställd vid tidpunkten för avbeställningen. Den betalda flygbiljetten är i sådana fall kundens egendom, trots att kunden avbeställer det övriga arrangemanget.
  • Skulle slutfakturan inte vara betald inom 14 dagar från första påminnelsen från Nordic Sea Angling, betraktas detta som ett återbud. Nordic Sea
    Angling har därmed rätt att avbeställa resan hos leverantören och/eller sälja resan till en ny part. Detta medför att eventuell deposition som
    kunden betalat in anses förverkad (exklusive ev. betald flygbiljett som är kundens egendom).

KUNDENS PLIKTER

Det är kundens ansvar att se till att ha giltigt pass, ev. visum och vaccinationskort för resans genomförande. Namnet på flygbiljetten skall alltid stämma överens med det i passet uppgivna namnet. Det är kundens ansvar att de vid anmälan anger korrekta namnuppgifter. Ev. merkostnader vid ändringar får kunden själv stå för. Det är också kundens plikt att omedelbart efter mottagandet av resedokumenten, kontrollera att dessa stämmer överens med vad som beställts och att för-, mellan- och efternamn stämmer överens med varandra. Nordic Sea Angling AB på-tager sig inget ansvar för de följder som icke korrekta eller saknade upplysningar kan medföra.

AVGÅNGS- OCH CHECK-IN TIDER

Då det kan förekomma ändringar i avgångs och ankomsttider på utställda biljetter, så rekommenderar vi att kunden redan vid ankomst till flygplatsen förhör sig om de aktuella avgångs- och check-in tider. Kunden måste också kontrollera ändringar av gate på flygplatsen.

FLYGTIDER I RESPLAN OCH PÅ BILJETTER

De på biljetterna och i resplanen angivna tiderna är alltid lokala tider. Kontrollera alltid avgångstiderna i de tillsända resedokumenten. Kunden skall alltid kontakta Nordic Sea Angling om tiderna avviker från den ursprungliga överenskommelsen vid bokning.

PASS, VISUM OCH VACCINATIONER

Kunden är själv ansvarig att ha ett giltigt pass för sin resa. Normalt så skall passet ha en giltighetstid som sträcker sig minst 6 månader efter hemkomst. Det är också kundens ansvar att se till att införskaffa ev. Visum som kan krävas för resan samt inneha de Vaccinationer som behövs.

ÖVERLÅTELSE AV RESAN

I de fall det är möjligt så kan Nordic Sea Angling åta sig överlåtelse till annan person mot en administrationsavgift samt ev. andra kostnader för ett ex. ändra namn på flygbiljett. I de fall det inte går att ändra namn på flygbiljetten så kan inte kunden kräva någon återbetalning för flygbiljetten.

FRÅNVARO, OUTNYTTJADE AKTIVITETER M.M

Har kunden inte avbeställt resan och/eller infinner sig på angiven tidpunkt och plats för ut- eller hemresan, eller kan kunden inte tillträda eller fullföra resan på grund av saknade resedokument, giltig legitimation m.m, har Nordic Sea Angling rätt att tillgodoräkna sig det totala priset på resan. Om kunden utebliver från bokade transporter, eller på annat vis inte utnyttjar de aktiviteter som är beställda, kan kunden inte kräva ersättning för de outnyttjade aktiviteterna.

REKLAMATION

Eventuella reklamationer under resan skall framföras till det aktuella flygbolag, bussbolag, hotell, fiskecamp, representant för Nordic Sea Angling eller annan samarbetspartner på resmålet, i rimlig tid efter att kunden har konstaterat ett ev. fel, så det finns möjlighet att avhjälpa felet omedelbart och med minsta möjliga besvär för kunden. Kunden skall säkra dokumentation för att denne har reklamerat, om felet inte kan rättas till på plats och kunden ev. senare önskar kräva ersättning från Nordic Sea Angling. Avsaknad reklamation och bevis härför, medför ofta att rätten till senare ersättning går förlorad. Krav angående fel, som inte kunde lösas på plats, skall vara Nordic Sea Angling tillhanda inom en rimlig tid efter hemkomst. Kan reklamationen inte lösas till kundens tillfredsställelse, kan kunden vända sig till allmänna reklamationsnämnden i Sverige. Nordic Sea Angling AB har ställda säkerheter gentemot den svenska resegarantin Kammarkollegiet. Nordic Sea Angling påtager sig inget ansvar för ändringar eller förseningar som är en följd utav avtalsbrott, strejk eller väderlek som inte Nordic Sea Angling kan påverka. Nordic Sea Angling påtager sig inget ansvar för helt eller delvis förstört, stulet eller på annat vis bortkommet eller förlorat bagage. Nordic Sea Angling kan inte hållas ersättningsskyldiga i de tillfällen myndigheter eller lokala instanser ändrar förutsättningar efter att resan sålts till kunden (ex. om ett fiskeförbud mot en eller flera arter införes).

AVLYSNING

Nordic Sea Angling AB förbehåller sig rätten att avlysa ett arrangemang grundat på sjukdom, otillräcklig anmälan eller andra oförutsedda händelser. Vid avlysning återbetalas hela det inbetalda beloppet inklusive depositionsavgift. Ytterligare anspråk på skadestånd kan inte göras gällande mot Nordic Sea Angling.